Ungas valdeltagande

Mitt avhandlingsprojekt handlar om ungas valdeltagande. Mer specifikt ligger fokus på de första valen som unga personer har tillfälle att rösta i och hur olika omständigheter kan påverka sannolikheten att rösta i det första och de följande valen. Det finns en del forskning vars resultat tyder på att dessa tidiga val har betydelse för om en individ formar en vana att rösta eller inte. Samtidigt är forskningsfätet nytt och resultaten ingalunda entydiga. Förhoppningsvis kan mina analyser av svenska, högkvalitativa data bidrar till bättre förståelse av de mekanismer som ligger bakom beslutet att rösta eller inte rösta.

Avsikten är att avhandlingsprojektet ska mynna ut i en sammanläggningsavhandling bestående av fyra artiklar. Samtliga fyra artiklar nyttjar uppgifter om valdeltagande från röstängder, i kombination med registerdata. Den ansatsen gör att de problem som finns förknippade med att fråga person om deras valdeltagande i surveyundersökningar undviks. En ytterligare fördel är att datamaterialet inte har något bortfall, vilket ofta är ett problem i surveyundersökningar i dag.